Get Adobe Flash player

Zapisy umowne to narzędzie prewencyjne, które jest doskonałą formą zabezpieczenia transakcji handlowych.

 

104Do  najczęściej stosowanych zapisów umownych zabezpieczających transakcje handlowe należy zaliczyć:
- zapis umowny nakładający obowiązek dokonania częściowa przedpłata - zaliczki,
- zapis umowny nakładający obowiązek wpłacenia kaucji gwarancyjnej,
- zastrzeżenie na  rzecz sprzedającego prawa własności rzeczy sprzedanej aż do czasu uiszczenia uzgodnionej ceny,
- zapis umowny w postaci zobowiązania do udzielenia zabezpieczenia w postaci weksla własnego lub weksla własnego poręczonego przez osobę trzecią,
- uzależnienie zawarcia umowy od ustanowienia przez kontrahenta zabezpieczenia w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy ruchomych (np. zapasów w magazynie, materiałów do produkcji, środków trwałych) należących do kontrahenta,
uzależnienie zawarcia umowy od ustanowienia przez kontrahenta zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych lub prawach majątkowych należących do kontrahenta,
- uzależnienie zawarcia umowy od ustanowienia przez kontrahenta lub osobę trzecią zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości
- uzależnienie zawarcia umowy od ustanowienia przez kontrahenta zabezpieczenia w postaci cesji przysługujących mu w stosunku do jego dłużnika wierzytelności,
- uzależnienie zawarcia umowy od przedstawienia przez kontrahenta gwarancji bankowej lub gwarancji dobrego wykonania kontraktu, wystawionej przez instytucję bankową lub ubezpieczeniową,
- dobrowolne poddanie się przez kontrahenta egzekucji (zapłaty określonej kwoty lub wydania określonej rzeczy) na podstawie aktu notarialnego sporządzonego na podstawie art. 777. § 1. kodeksu postępowania cywilnego,
- ubezpieczenie kontraktu w instytucji ubezpieczeniowej oferującej usługi w zakresie ubezpieczenia transakcji handlowych.

 

105

Co osiągamy dzięki zastosowaniu zabezpieczeń umownych:
- szybsze uzyskanie prawomocnego nakazu zapłaty i wszczęcie postępowania egzekucyjnego
- uzyskanie zapłaty, rekompensaty ze składników majątkowych dłużnika, z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami (hipoteka na nieruchomości, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie),
- przenoszą odpowiedzialność za zobowiązania kontrahenta na osoby trzecie (przystąpienie do długu, poręczenie, gwarancja bankowa, ubezpieczenie transakcji),
- stwarzają lepszą pozycję do zaspokojenia swoich roszczeń (dzięki wpłacanej kaucji gwarancyjnej, zaliczki, zadatku czy też cesji wierzytelności)

google6aa33a39b4f6ccea.html