Get Adobe Flash player

FAQ - najczęściej zadawane pytania to baza wiedzy na temty związane z obsługą wierzytelności, aspektami prawnymi oraz problemami związanymi z prowadzeniem działalności. W dziale tym znajdą Państwo również informacje na temat współpracy z Firmą Windykacyjną BMTH.

Publikujemy tu odpowiedzi na najczęstsze pytania przedsiębiorców. Jeżeli nie znajdą tu Państwo odpowiedzi na nurtujące tematy, prosimy o przesłanie pytania na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w tytule maila wpisując "pytanie FAQ na stronę bmth.pl". Odpowiedzi na Państwa pytanie będą odsyłane mailowo oraz publikowane w tym dziale.

 

1. Jakie koszty poniosę podpisując umowę oraz zlecenie z Firmą Windykacyjną BMTH?

Odp. Podpisując umowę z Firmą Windykacyjną BMTH nie ponoszą Państwo żadnych opłat, nie pobieramy również opłat abonamentowych. Umowa podpisywana jest bezterminowo. W przypadku pojawienia się np. niezapłaconych przez Państwa klienta faktur podpisują Państwo zlecenie windykacji zgłaszając dłużnika oraz podstawę roszczenia, w tej sytuacji również nie ponoszą Państwo żadnych kosztów windykacji do czasu odzyskania pieniędzy.

 

2. Kto ponosi koszty działań windykacyjnych, wierzyciel czy dłużnik?

Odp. Najczęściej koszty windykacji ponosi wierzyciel. Nie mniej jednak istnieją bardzo proste i niemal bezpłatne rozwiązania związane z przeniesieniem kosztów działań windykacyjnych na dłużnika. Pierwszym z nich jest zawarcie umowy o świadczenie usług windykacyjnych z naszą firmą jeszcze zanim pojawią się problemy z dłużnikami. Umowa taka zawiera zapisy powodujące przeniesienie kosztów windykacji na dłużnika, pod warunkiem zawarcia takiej informacji w umowach zawieranych z kontrahentami. Drugim sposobem jest zastosowanie pieczęci prewencyjnej BMTH na dokumentach handlowych. Szczegóły znajdą Państwo w naszej ofercie

 

3. Czy w przypadku konieczności wszczęcia postępowania sądowego wobec dłużnika muszę mieć swojego adwokata?

Odp. Nie. Firma Windykacyjna BMTH współpracuje z prawnikami i adwokatami, a także z Kancelariami Prawa Gospodarczego. Zlecając swoje sprawy do BMTH mogą liczyć Państwo na kompleksową obsługę.

 

4. Otrzymałem wezwanie do zapłaty z Firmy Windykacyjnej BMTH. Co mam teraz zrobić?

Odp. W przypadku otrzymania wezwanie do zapłaty od BMTH radzimy jak najszybciej skontaktować się z indykatorem, który prowadzi sprawę. Umożliwi to uregulowanie zobowiązania z sposób polubowny, np. rozłożenie Państwa długu na raty.

 

5. Kiedy odzyskane przez Firmę Windykacyjną BMTH pieniądze trafią na moje konto?

Odp. Firma BMTH nie pośredniczy w przekazywaniu pieniędzy. Dług trafia wprost na konto wierzyciela, w związku z tym pieniądze trafiają do wierzyciela jeszcze w tym samym dniu.

  

6. Zastanawiam się nad podjęciem współpracy z nowym kontrahentem, jednak nic nie wiem o jego firmie. Czy ryzykować?

Odp. Nie, nie muszą Państwo ryzykować. Wystarczy zakupić w BMTH raport handlowy o kontrahencie, w którym znajdą Państwo m.in. dane rejestrowe podmiotu, opis działalności, dane o właścicielach, majątku, informacje finansowe, powiązania kapitało-osobowe oraz informacje o kulturze płatniczej przedsiębiorstwa uzyskane z wywiadowni gospodarczych. Raport handlowy zawiera również informacje o możliwości udzielenia kredytu kupieckiego i jego rekomendowanej wysokości. Szczegóły znajdą oferty weryfikacji kontrahentów Państwo tutaj

 

7. Zleciłem sprawdzenie kontrahenta. Jak długo muszę czekać na raport?

Odp. Raport handlowy w standardowo przygotowywany jest w ciągu 2 dni roboczych. Jeżeli zlecą Państwo weryfikację kontrahenta w trybie przyspieszonym, to czas oczekiwania na raport skróci się do 24h.

 

8. W czasie trwania kryzysu gospodarczego ciężko jest ustrzec się przed nierzetelnymi kontrahentami. Czy są jakieś sposoby, które minimalizują ryzyko utraty płynności finansowej?

Odp. Oczywiście, istnieje wiele sposobów na zminimalizowanie ryzyka utraty płynności finansowej w skutek braku wpłat od klientów. Do działań prewencyjnych zaliczyć można: odpowiednie zabezpieczanie transakcji handlowych, monitoring płatności, raporty handlowe czy też pieczęć prewencyjną. Szczegóły naszej oferty można znaleźć tutaj

  

9. Kiedy przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą?

Odp. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z kolei przedsiębiorcy będący osobami prawnymi, oraz tzw. ułomnymi osobami prawnymi, mogą podjąć działalność dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wyjątek stanowi spółka kapitałowa w organizacji, która może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców.

 

10. Czy przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej? 

Odp. Tak, jest możliwe aby przedsiębiorca zawiesił wykonywanie przez siebie działalności gospodarczej, aby to uczynić musi on jednak spełnić określone warunki. Przede wszystkim przedsiębiorca nie może on zatrudniać żadnych pracowników. Równie ważnym jest to, że termin zawieszenia nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 24 miesiące. Ponadto konieczne jest aby przedsiębiorca faktycznie zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej oraz złożył odpowiedni wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, bądź do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jeśli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, bądź właściwemu sądowi rejestrowemu, jeśli przedsiębiorca podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

11. Co może, a czego nie może przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej? 

Odp. W okresie wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może przede wszystkim wykonywać działalności gospodarczej oraz osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Może on natomiast podejmować wszelkie czynności niezbędne do zachowania źródła przychodów, jak np. dochodzić należności pieniężnych w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym, ugodowym. Ponadto ma prawo do przyjmowania należności lub regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; dysponowania własnym majątkiem; uczestniczenia w postępowaniach sądowych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa, może w szczególności zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

 

12. Kiedy rozpoczyna się i kiedy kończy okres zawieszenia działalności gospodarczej? 

Odp. Przedsiębiorca może swobodnie oznaczyć we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej dzień, od którego rozpocznie się okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Nie może być on jednak wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. Podobnie jest w odniesieniu do końca okresu zawieszenia, który może być swobodnie oznaczony przez przedsiębiorcę w wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, jednak również i ten dzień nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

 

13. Kiedy przedsiębiorca ma obowiązek posługiwania się numerem NIP? 

Odp. Przedsiębiorca, który jest wpisany do rejestru przedsiębiorców albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma obowiązek umieszczać numer identyfikacji podatkowej (NIP) w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.

 

14. Kiedy przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać płatności za pośrednictwem rachunku bankowego? 

Odp. Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywania, a także przyjmowania płatności, związanych z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą, za pośrednictwem rachunku bankowego w dwóch sytuacjach. Po pierwsze gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca, oraz gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczanych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

 

 

 

google6aa33a39b4f6ccea.html