Get Adobe Flash player

AKTUALNOŚCI

 

 

29.07.2016r.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 08 lipca 2016 roku zmieniliśmy lokalizację naszej firmy.

Nowy adres:

BMTH Biuro Monitoringu Transakcji Handlowych
ul. Kochanowskiego 30, 33 - 100 Tarnów (I piętro)

Jednocześnie informujemy, że aktualne numery telefonów to: (14) 636 10 06 - 07, adresy e-mail pozostają bez zmian.

Prosimy o zmianę naszego adresu w swoich bazach teleadresowych.

 

03.08.2015r.

Specjalnie dla Naszych Klientów przedłużony został termin obowiązywania promocji:

PROMOCJA W BMTH – WERYFIKACJA 1 KONTRAHENTA KRAJOWEGO –

ZA DARMO – TYLKO DO KOŃCA WRZEŚNIA 2015

Zapraszamy do skorzystania z promocji!

17.06.2015r.

Polscy przedsiębiorcy zbyt ufni

Czy przedsiębiorcy weryfikują swoich kontrahentów?

Najnowsza fala badania Bibby MSP Index dowiodła, że jedna czwarta polskich przedsiębiorców to dość naiwni optymiści. Okazuje się bowiem, że aż 26 procent z nich przyznaje, że nie zadaje sobie trudu, aby weryfikować w jakikolwiek sposób rzetelność swoich kontrahentów. Co stoi za tą niefrasobliwością? Część badanych uważa, że gwarancją jest wieloletnia współpraca z tymi samymi klientami, jednak większość nie potrafi uzasadnić swojej postawy, co jest dość zaskakujące, zważywszy że takie podejście może skutkować poważnymi problemami.

Weryfikacja potencjalnego kontrahenta przed podpisaniem kontraktu powinna być biznesową codziennością, zwłaszcza w eksporcie. Tymczasem z naszych codziennych doświadczeń wynika, a badanie to potwierdza, że przedsiębiorcy zbyt często bagatelizują ryzyka płynące z nawiązywania współpracy z niesprawdzonymi kontrahentami.

PROMOCJA W BMTH – WERYFIKACJA 1 KONTRAHENTA KRAJOWEGO –

ZA DARMO – TYLKO DO KOŃCA CZERWCA 2015

15.06.2015r.

Za windykację zapłaci dłużnik!

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wierzycielowi przysługuje zwrot kosztów, jakie poniósł w związku z odzyskaniem należności. W praktyce oznacza to, że prowizja firmy windykacyjnej może być dochodzona od dłużnika. 

Koszty odzyskania należności przez firmę windykacyjną pokryje dłużnik w sytuacji, gdy:

 1. Zarówno wierzycielem, jak i dłużnikiem jest przedsiębiorstwo
 2. Należność wynika z dostarczenia towaru lub świadczenia usługi zgodnych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 3. Umowa, z której wynika należność, została zawarta po wejściu w życie ustawy, czyli nie wcześniej niż 28 kwietnia 2013 r.

Warunkiem powstania roszczenia jest zapłata należności przez dłużnika po terminie płatności oraz poniesienie przez wierzyciela kosztów czynności windykacyjnych.

 25.03.2015

 W dniu dzisiejszym BMTH oraz Kancelaria Adwokacka K.Witecka przy współpracy z Al Capone organizuje wieczór koneserów whisky. 

  zaproszenie

16.03.2015r.

Obrót gospodarczy polega na tym, że jedni kupują, a inni sprzedają, czyli osiągają zysk. Jednak nie zawsze jest tak, że kupujący płacą… a to generuje problemy u sprzedawców. Wówczas z pomocą przychodzi windykacja! Czym tak naprawdę jest windykacja? Komu i do czego jest potrzebna?

Windykacja - definicja

Windykacja pochodzi od łacińskiego słowa “vindicatio”. Stosowana była już w Starożytności. Natomiast zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego słowo windykacja oznacza: “dochodzenie w sposób określony w przepisach swoich praw do rzeczy lub zapłaty”. To wyjaśnienie oddaje w pełni:

 • cel windykacji - odzyskanie należnych pieniędzy/rzeczy;
 • charakter windykacji - działanie zgodne z obowiązującym prawem.

Kontrola płatności jako pierwszy krok do windykacji

Nie jest możliwe prowadzenie skutecznej windykacji bez monitorowania płatności. Na podstawie statystyk szacuje się, że najefektywniej jest windykować te należności, które są nieuregulowane do trzech miesięcy od terminu płatności, czyli tzw. “młody dług”. Zatem, aby szybko zareagować i rozpocząć dochodzenie należności w terminie, jaki statystycznie pozwoli najskuteczniej i przy użyciu niewielkich kosztów odzyskać dług, należy prowadzić i monitorować płatności dotyczące wierzytelności.

15.01.2015r.

RYNEK WIERZYTELNOŚCI W POLSCE

Rynek wierzytelności to stale rosnący obszar, który dzięki regulacjom prawnym stanowi perspektywiczne i atrakcyjne miejsce do rozwoju biznesów, związanych z monitorowaniem, obsługą, windykacją i sprzedażą zobowiązań.

ROŚNIE ZADŁUŻENIE FIRM

Według ostatniego raportu "Konferencji Finansowych w Polsce – Związku Pracodawców" (KPF), zadłużenie polskich przedsiębiorstw nieustannie rośnie. W drugiej połowie 2014 roku, nastąpił znaczny wzrost zadłużenia oraz towarzyszące mu zwiększenie problemów zadłużonych firm z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań wobec kontrahentów.

Wartość "Indeksu Należności Przedsiębiorstw" (INP), jest wyznacznikiem sytuacji w obszarze należności polskich firm i pokazuje w sposób syntetyczny problemy z terminowym otrzymywaniem należności przez polskie przedsiębiorstwa. Na koniec lipca 2014 r. INP podniósł się do dość wysokiego poziomu 88,9 pp. Jeśli poddamy analizie cały okres 2014 r. to najwyższy IPN został uzyskany w styczniu 2014 r. gdzie wartość wskaźnika osiągnęła 91,6 pp. Na koniec kwietnia 2014 r. INP obniżył swój poziom do 88,3 pp. By ponownie podjąć tendencję zwyżkową.

30.12.2014r.

Z okazji Nowego Roku życzymy naszym Klientom samych sukcesów zawodowych, a także zadowolenia i satysfakcji z podjętych wyzwań.

Zespół BMTH

21.11.2014r.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KONSULTACJE - PROFESJONALNA WINDYKACJA DŁUGÓW!!!

WERYFIKACJA DŁUŻNIKA - GRATIS!

Firma Windykacyjna BMTH zapewnia profesjonalną windykację wszelkiego typu należności poprzedzoną oceną wypłacalności dłużnika (wywiad gospodarczy). Przeprowadzamy postępowanie w celu odnalezienia majątku dłużnika. Prowadzimy negocjacje i mediacje. W przypadku ich bezskuteczności nie czekamy, uzyskujemy tytuł wykonawczy, a komornicy zabezpieczają i egzekwują należność; wykonują nasze precyzyjne wnioski odnośnie majątku dłużnika skutecznie, w krótkim czasie.

BEZ OPŁAT WSTĘPNYCH!!!

Oferta obowiązuje do końca grudnia 2014r.

WARTO WIEDZIEĆ!!!

Przedstawiamy w  skrócie opis trybów postępowań sądowych, na podstawie których może toczyć się typowa sprawa o zapłatę.

Tryby postępowania sądowego.

Pozew o zapłatę może zostać rozpoznany przez sąd w jednym z trzech trybów:

 • postępowaniu zwykłym,
 • postępowaniu upominawczym,
 • postępowaniu nakazowym.

Postępowanie zwykłe - długo i drogo.

W praktyce w postępowaniu zwykłym rozpoznawane są sprawy, które wydają się sądowi skomplikowane bądź też w których roszczenie nie jest udokumentowane (np. roszczenia oparte na ustnych umowach).

"Zwykłość" tego postępowania polega na tym, że wyznaczana jest rozprawa (zwykle kilka), na której przesłuchiwani są świadkowie oraz strony, co powoduje, że do wydania wyroku dochodzi zwykle po wielu miesiącach, a nawet latach.

Postępowanie to jest także czterokrotnie droższe w stosunku do postępowania nakazowego i upominawczego, na przykład wpis sądowy w postępowaniu zwykłym przy wartości roszczenia do 10 000 zł wynosi 8 proc., podczas gdy w postępowaniu nakazowym i upominawczym 2 proc.

W konsekwencji powód, domagając się zasądzenia od dłużnika kwoty 10 000 zł, musi zapłacić sądowi wpis w kwocie 800 zł, podczas gdy w postępowaniu nakazowym i upominawczym wynosi on jedynie 200 zł. Wprawdzie co do zasady pozwany (dłużnik) zobowiązany jest zwrócić koszty sądowe powodowi (wierzycielowi), to jednak na początku musi je pokryć powód. Ponadto ich zwrócenie przez dłużnika często okazuje się niemożliwe, bo brak jest majątku, z którego komornik mógłby je wyegzekwować.

Sprawy prowadzone w postępowaniu zwykłym kończą się zasadniczo wyrokami, od których można wnieść apelację do sądu wyższej instancji (do sądu okręgowego lub apelacyjnego).

Postępowanie upominawcze.

W postępowaniu upominawczym rozpatrywane są sprawy, które wprawdzie są w całości lub częściowo udokumentowane (np. fakturami), to jednak nie są to dokumenty, które zdaniem sądu pozwalają na przyjęcie, że dłużnik uznaje swoje zadłużenie.

Często takim dokumentem jest faktura niezawierająca podpisu odbiorcy, wystawiona na podstawie tzw. upoważnienia do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy. Faktura taka jest oczywiście prawidłowa z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, niemniej nie pozwala zorientować się, czy dłużnik zgodził się ją zapłacić. Udzielone przez dłużnika upoważnienie nie oznacza przecież, że in blanco akceptuje on wszystkie faktury, jakie wystawi mu sprzedawca (usługodawca). W praktyce tego typu upoważnienia stosowane są w stałych relacjach handlowych między przedsiębiorcami i mają na celu uniknięcie każdorazowego podpisywania faktur, co ze względów organizacyjnych bywa kłopotliwe.

Powód, wnosząc pozew w postępowaniu upominawczym, musi zapłacić 2-procentowy wpis (przy roszczeniach powyżej 10 000 zł stawka procentowa jest nieco niższa).

Jeżeli na podstawie pozwu i załączonych do niego dokumentów sąd uzna roszczenie za zasadne, wówczas wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Taki nakaz dłużnik może zaskarżyć, wnosząc do sądu w ciągu 14 dni sprzeciw. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu nakaz taki traci moc. Tu też ujawnia się podstawowa różnica pomiędzy postępowaniem nakazowym a upominawczym, ponieważ opłatę sądową od sprzeciwu ponosi powód i wynosi ona 6 proc. wartości przedmiotu sporu przy roszczeniach do 10 000 zł.

Powód, wnosząc pozew w postępowaniu upominawczym o zapłatę kwoty 10 000 zł, zapłaci sądowi najpierw wpis od pozwu w kwocie 200 zł, a następnie w razie wniesienia przez pozwanego sprzeciwu - dodatkowo 600 zł.

W sumie zatem w razie zaskarżenia takiego nakazu zapłaty przez dłużnika opłaty sądowe, do jakich zobowiązany jest powód, będą takie same jak w postępowaniu zwykłym, z tym że płatne w dwóch ratach (2 proc. od pozwu, 6 proc. w związku z wniesionym przez pozwanego sprzeciwem).

Należy pamiętać, że wnosząc pozew o zapłatę kwoty nieprzekraczającej 5000 zł, trzeba (z pewnymi tylko wyjątkami) stosować urzędowe formularze (dostępne w sądach i na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości) . Oznacza to, że przy takich roszczeniach nie można złożyć pozwu w formie odręcznego czy nawet pisanego komputerowo pisma, lecz musi to być specjalny formularz. Co więcej, w wypadku roszczeń nieprzekraczających kwoty 5000 zł istnieje obowiązek wytaczania osobnego powództwa o zapłatę każdej faktury.

Postępowanie nakazowe.

W postępowaniu nakazowym rozpatrywane są roszczenia, których zasadność wykazana jest jednym z następujących dokumentów:

 • Dokumentem urzędowym;
 • Zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
 • Wezwaniem do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
 • Zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym;
 • Wekslem, czekiem, warrantem lub rewersem należycie wypełnionymi, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości;
 • Wyciągami z ksiąg bankowych podpisanymi przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonymi pieczęcią banku.

Każdorazowo do pozwu powód musi dołączyć kopię (odpis) wezwania dłużnika do zapłaty (art. 47912 § 2 KPC

Sąd wydaje nakaz zapłaty także na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

 

25.07.2014r.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KONSULTACJE - PROFESJONALNA WINDYKACJA DŁUGÓW!!!

Firma Windykacyjna BMTH zapewnia profesjonalną windykację wszelkiego typu należności poprzedzoną oceną wypłacalności dłużnika (wywiad gospodarczy). Przeprowadzamy postępowanie w celu odnalezienia majątku dłużnika. Prowadzimy negocjacje i mediacje. W przypadku ich bezskuteczności nie czekamy, uzyskujemy tytuł wykonawczy, a  komornicy zabezpieczają i egzekwują należność; wykonują nasze precyzyjne wnioski odnośnie majątku dłużnika skutecznie, w krótkim czasie.

BEZ OPŁAT WSTĘPNYCH!!!

 

06.08.2013r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 01 września 2013 roku zmieniamy lokalizację naszej firmy.

Nowy adres:

BMTH Biuro Monitoringu Transakcji Handlowych
ul. Mościckiego 51, 33 - 100 Tarnów (II piętro)

Jednocześnie informujemy, że numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Prosimy o zmianę naszego adresu w swoich bazach teleadresowych!!!

 

 

28.03.2013

Zespół BMTH życzy zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

 

04.03.2013

Zarządzanie i administorowanie nieruchomościami 

Zespół BMTH zaprasza do zapoznania się z nową ofertą zarządzania i administrowania obiektami z każdej kategorii nieruchomości komercyjnych (obiekty biurowe, handlowe, usługowe, mieszkalne, hale magazynowe i przemysłowe).

Zapewniamy:

- kompleksową obsługę finansowo – księgową przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania umożliwiającą właścicielowi pełną kontrolę finansów nieruchomości;
- indywidualny nadzór administratora nad zarządzanym obiektem.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zarządzania nieruchomościami.

 

07.02.2013

Zasady dobrych praktyk windykacyjnych

Informujemy, że Firma Windykacyjna BMTH działa zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Windykacyjnych opracowanych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Przepisy te regulują:
- zasady komunikowania się z dłużnikiem poprzez korespondencję, rozmowy telefoniczne, windykację terenową,
- reklamację dłużników,
- ochronę informacji oraz danych osobowych,
- praktyki zakazane i niedozwolone.

   więcej>>>
 


 O FIRMIE

Firma Windykacyjna BMTH Biuro Monitoringu Transakcji Handlowych
świadczy usługi związane z obrotem gospodarczym na rzecz podmiotów jak też osób fizycznych. Zakres naszych usług obejmuje:

- skuteczną windykację należności polubowną i sądową,
- obsługę prawną oraz porady prawne,
- oddłużanie i restrukturyzację zobowiązań,
- weryfikacją kontrahentów (raporty handlowe),
- udostępnienie pieczęci prewencyjnej,
- weryfikację umów i dokumentów,
- rejestrowanie podmiotów gospodarczych,
- monitoring płatności,
- doradztwo w zakresie zabezpieczania transakcji handlowych,
- doradztwo w zakresie wdrażania procedur mających na celu poprawę płynności finansowej,
- doradztwo gospodarcze,
- giełdę wierzytelności.

Ponadto BMTH realizuje również usługi Profesjonalnego Biura Tłumaczeń BMTH, a także zajmuje się doradztwem związanym z pozyskiwaniem dotacji unijnych dla firm.

 

Kompleksowość, skuteczność, wieloletnie doświadczenie, wykwalifikowana i profesjonalna kadra, elastyczność i fachowe doradztwo to mocne strony naszej firmy BMTH.

więcej>>>


 

google6aa33a39b4f6ccea.html