Get Adobe Flash player

108Monitoring należności to prewencyjne działanie mające na celu zapewnienie terminowych spłat należności z odroczonym terminem płatności, a w konsekwencji niedopuszczenie do powstawania opóźnień płatniczych. W odróżnieniu od windykacji należności, działania w ramach monitoringu rozpoczynane są jeszcze przed upływem terminu wymagalności, zapisanego na fakturze.

 Najczęściej monitoring należności obejmuje:

- jednorazowy lub kilkukrotny kontakt z kupującym przed terminem wymagalności, mający na celu przypomnienie o wystawieniu faktury, kwocie i terminie płatności
- kontakt w dniu wymagalności faktury, przypominający o konieczności dokonania zapłaty za towar lub usługę
- opcjonalnie kontakt w ramach monitoringu kontynuuje się np. do 7 dni po terminie płatności
- w przypadku braku zapłaty kontakt w ustalonym terminie (z reguły 14 do 21 dni po terminie) w celu poinformowania dłużnika o przekazaniu wierzytelności do windykacji.

Monitoring płatności - obejmuje wszystkie działania w zakresie nadzoru nad terminowym spływem należności wynikających z zawieranych transakcji handlowych. Dotyczyć on może wybranej grupy transakcji, wybranych kontrahentów czy też pojedynczego kontrahenta.
Celem monitoringu należności jest doprowadzenie do terminowego spływu należności klienta BMTH, przy czym to klient decyduje o momencie podjęcia procedury windykacyjnej w przypadku braku zapłaty (zwykle dzieje się to 30 dni po terminie płatności faktury).


monitoringCel monitoringu płatności

- głównym celem monitoringu płatności jest przeciwdziałanie powstawaniu należności przeterminowanych,

 - kontakt z kontrahentem może być podejmowany już w momencie, gdy faktury nie są jeszcze wymagalne,
 - stała kontrola płatności pozwala na zebranie informacji o sytuacji majątkowej, płynności finansowej kontrahenta oraz na wstrzymanie dostaw, gdy zadłużenie jest jeszcze relatywnie niskie.


Korzyści monitoringu

 - redukcja kosztów związanych z kontrolą finansową,
- większa stabilność, rentowność, zdolność inwestycyjna przedsiębiorstwa,
- poprawa płynności finansowej - szybszy i regularny spływ należności,
- zapobieganie w powstawaniu należności przeterminowanych
- zmniejszenie ilości trudnych długów
- budowa pozytywnego wizerunku firmy
- zwiększenie skuteczności windykacji


Opłaty za monitoring płatności
Opłaty ustalane są w zależności od miesięcznej ilości zafakturowanych kontrahentów (przykład: 50 kontrahentów x około 20 zł = 1 000,00 zł + Vat).
Stawka opłaty za monitoring jednego kontrahenta jest zawsze negocjowana z klientem i uzależniona od ich ogólnej liczby, ilości faktur wystawianych średnio - miesięcznie, wolumenu obrotu.

Usługa monitoringu płatności jest propozycją odpowiedzialnego zarządzania należnościami i szybkiego reagowania na pojawiające się opóźnienia.

 

 

 

google6aa33a39b4f6ccea.html