Get Adobe Flash player

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w związku z wizytą na stronie internetowej https://www.bmth.pl

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mariusz Przywara, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: BMTH Biuro Monitoringu Transakcji Handlowych Mariusz Przywara, ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów, NIP: 8721023811, REGON: 851808370 zwany dalej „Administratorem” lub „BMTH”.

2. Z Administratorem kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Kochanowskiego 30A, 33-100 Tarnów, poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , numerem telefonu +48 513 097 392.

3. Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony Pani/Pana interesów, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe są:

przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej
w sposób niezgodny z tymi celami;

adekwatne, stosowne oraz ograniczone do celów, w których są przetwarzane;

prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

przeprowadzenia procesu odzyskiwania wierzytelności (windykacja) polegającego na ustalaniu oraz dochodzeniu roszczeń na drodze polubownej, stałej obsługi zadłużenia, sporządzenia planów ratalnych oraz nadzorowania terminów spłaty,

zamieszczenia oferty sprzedaży wierzytelności w ramach Giełdy Wierzytelności,

składanie wniosków o wpis do biur informacji gospodarczej,

obsługi wniosków, skarg, oraz zapytań, tj. ich przyjmowaniu, rozpatrywaniu oraz udzielaniu odpowiedzi,

badania satysfakcji wierzyciela z obsługi sprawy oraz przeprowadzaniu przez niego kontroli prawidłowości realizacji umowy o obsługę długu,

badania – w tym profilowania - Pani/Pana preferencji, polegającym na dopasowaniu pożądanego sposobu kontaktu, doborze odpowiedniej oferty jak również sposobu spłaty zadłużenia.

Pani/Pana dane osobowe będą ponadto przetwarzane w celach takich jak:

przedstawienia Pani/Panu oferty związanej z poprawą stanu finansowego, tj. w celach marketingowych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

podjęcia działań przed zawarciem umowy lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z wierzycielem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

przetwarzania danych osobowych dla celów rachunkowych oraz podatkowych, co stanowi obowiązek wynikający bezpośrednio z norm powszechnie obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

rozpatrywanie reklamacji, co stanowi obowiązek administratora wynikający z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

realizacja obowiązków nałożonych przez przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Pani/Pana interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem,

Administrator informuje, iż w zakresie w jakim przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia oraz wykonania umowy, podanie danych jest dobrowolne. Skutkiem nieujawnienia wyżej wskazanych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. W zakresie w jakim Pani/Pan udzielili zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać przedmiotową zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnej na adres Administratora, bądź też w formie elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

W przypadku wycofania zgody może zaistnieć sytuacja, iż Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w dalszym ciągu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W takiej sytuacji Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jedynie
w celach i w zakresie w jakim dopuszczają to przepisy prawa pomimo braku zgody osoby, której dane dotyczą.

5.Administrator przetwarza dane osobowe takie jak:

dane identyfikacyjne: Imię/Imiona i Nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, nazwa firmy, numer NIP, REGON,

dane teleadresowe: adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu,

informacje dotyczące zadłużenia, w tym historię płatności zadłużenia, informacje dotyczące aktualnego salda, naliczonych odsetek oraz dodatkowych opłat składających się na cały dług, jak również informacje o dokumentach, z których wynika zadłużenie oraz stanowiące podstawę prowadzenie obsługi windykacyjnej, informacje o zabezpieczeniach spłaty zadłużenia, dotyczącej sytuacji finansowej
i majątkowej dłużnika, w tym źródła dochodów, składniki majątku, posiadane nieruchomości
i ruchomości, oraz – jeśli ujawniono – informacje dotyczące przyczyn braku spłaty.

treść wiadomości i zapytań kierowanych do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych, poczty tradycyjnej oraz telefonu,

6. W celu złożenia oferty sprzedaży wierzytelności w ramach Giełdy Wierzytelności Administrator ma prawo udostępnić Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, firma działalności gospodarczej, adres zamieszkania/siedziby: miasto, ulica, kod pocztowy (bez numeru nieruchomości i/lub numeru lokalu mieszkalnego).

7. Administrator informuje, że ma Pani/Pan prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do tych danych oraz do następujących informacji:

a. cele przetwarzania danych osobowych,

b. kategorie przetwarzanych danych osobowych,

c. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
a także zastosowanych zabezpieczeniach związanych z przekazywaniem danych odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,

d. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,

e. informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

f. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,

g. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle,

h. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Administrator na żądanie, dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacja zostanie udzielona drogą elektroniczną, jeżeli będzie to możliwe.

sprostowania swoich nieprawidłowych danych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

żądania usunięcia danych w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

b. osoba, której dane dotyczą, cofnęła skutecznie zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

c. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

d. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych na cele marketingu bezpośredniego,

e. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

f. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego
w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,

g. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

żądania ograniczenia przetwarzania (w art. 18 RODO),

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
w następujących przypadkach:

a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Przez ograniczenie przetwarzania danych osobowych należy rozumieć przechowywanie danych osobowych w celu ograniczenia ich dalszego przetwarzania.

Jeżeli na mocy wyżej wymienionego żądania przetwarzanie danych zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO,

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na przepisie art. 6 ust. 1 lit. e, f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Po wniesieniu sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych określone wyżej, osoba której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu Administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Administrator oświadcza, że nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe podlegają profilowaniu w celu oceny preferencji w zakresie sposobu oraz pory podejmowanego kontaktu w sprawie ustalenia warunków spłaty zadłużenia, dopasowania optymalnej formy spłaty długu, w tym okresu spłaty, wysokości raty.

9. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, tj. poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

10. Administrator oświadcza, iż przetwarza Pani/Pana dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów wyszczególnionych w niniejszym dokumencie, dla których zostały zgromadzone, jak również celów wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym do czasu zaspokojenia roszczeń wierzyciela lub do upływu okresu przechowywania danych dla celów rachunkowych i podatkowych.

11. Administrator informuje Panią/Pana, iż dane osobowy mogą być udostępnione podmiotom wspierającym proces dochodzenia zapłaty wierzytelności w tym takich jak kancelarie prawne, notarialne, komornicze; firmy świadczące usługi przechowywania oraz archiwizacji dokumentów, biura informacji gospodarczej, giełdy wierzytelności, agencje detektywistyczne, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy usług informatycznych oraz zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastrukturą IT, podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie, czy też firmy księgowe współpracujące
z Administratorem. Ponadto wyżej wskazane dane osobowe mogą zostać udostępnione w zakresie
w jakim Administrator jest do tego upoważniony lub zobowiązany przepisami prawa, w tym
w szczególności organom państwowym, organom ścigania, urzędom skarbowym.

12. Administrator oświadcza, iż w niektórych sytuacjach pozyskuje dane osobowe w sposób inny niż pochodzący bezpośrednio od Pani/Pana. W takim przypadku dane udostępnione zostają najczęściej przez wierzyciela pierwotnego na podstawie umowy zlecenia windykacji należności, a BMTH działa wyłącznie jako podmiot przetwarzający.

W wyżej wskazanym przypadku Administratorem Danych Osobowych jest wierzyciel pierwotny, który wykonuje czynności przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania z uwagi na prawnie uzasadniony interes wierzyciela jakim jest odzyskanie należności, art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego Administratora oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b dla wykonania umowy, tj. w przypadku zawarcia ugody z dłużnikiem. W przypadku prowadzenia przez BMTH działań windykacyjnych na podstawie zlecenia wierzyciela pierwotnego, zostanie Pani/Pan szczegółowo poinformowany o jego danych identyfikujących, przy pierwszym kontakcie, w szczególności w treści wystosowanego wezwania do zapłaty; stosownie do dyspozycji art. 14 RODO.    

13. Polityka „cookies”.

Pliki cookies („ciasteczka”) to drobne pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. BMTH jest podmiotem zamieszczającym na Pani/Pana urządzeniu końcowym pliki cookies oraz mającym do nich dostęp. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania Pani/Pana imienia lub nazwiska (wizyta anonimowa). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu Pani/Pana, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się
z urządzeniem.

Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszego przedsiębiorstwa w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b. pliki cookies służące zapewnieniu bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień
i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,

z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Administrator wykorzystuje pliki cookies także do zbierania danych statycznych, za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administrator cookies: Google Inc. USA)

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Jednocześnie wskazujemy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa
i Preferencji, utrudni korzystanie ze stron internetowych, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z nich.

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookies w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookies. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookies może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.

14. Administrator oświadcza, że:

zakres w jakim możliwe będzie skorzystanie z praw, może być na mocy przepisów prawa ograniczony, w szczególności ze względu na prawa i wolności innych osób lub ze względu na interes publiczny.

prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, szczegółowo opisane w niniejszej Polityce Prywatności, wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a zapisy niniejszej Polityki Prywatności w żaden sposób nie ograniczają tych praw.

Administrator w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych będzie podejmował regularne działania mające na celu przegląd niniejszej Polityki Prywatności
i dokonywania jej zmian, w sytuacji zmiany zakresu przetwarzanych danych osobowych, technologii przetwarzania tychże danych osobowych, a także w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów prawa bądź też wytycznych w zakresie ich stosowania.

Zaktualizowano dnia 17-02-2021

google6aa33a39b4f6ccea.html